Timetable of Consultations

Surname, name, patronymic Time Place
 Prof. Alexandra Evgenievna Sergeeva  Friday, 16.00 524 184 8132

Passcode: 3uLcb3

 Prof. Vladimir Kharitonovich Kirillov Thursday, 13.00

Friday, 13.00

 Kanatnaya, 112, V-411

Dvoryanskaya, 1/3, 412

 Prof. Sergey Nikiforovich Fedosov Friday, 16.00 876 2944 9347

Passcode: EVYLc7

 Prof. Vasily Georgievich Zadorozhniy  Monday, 16.00 919 364 1761

Passcode: 3cqkG3

 Prof. Valery Timofeevich Shvets Monday, 14.30 433 499 9663

Passcode: 1vR9fP

 Assoc. Prof. Antonina Viktorovna Vityuk

 Tuesday, 14.30

6391318200

Passcode: 123456

 Assoc. Prof. Nadezhda Grigoryevna Konovenko Friday, 13.00 817 6896 7882

Passcode: 036918

 Assoc. Prof.Valery Genrikhovich Murakhovsky
 Assoc. Prof. Yuliia Stepanovna Fedchenko  Monday, 14.30 337 096 2665

without passcode

 Assoc. Prof. Evgeni Vladimirovich Cherevko Tuesday, 14.30 554 940 1576
Passcode: 5XzCGe
 Senior Lecturer Evgeny A. Osadchuk  Monday, 14.30  8719718801

Passcode: 123456