Timetable of Consultations

Surname, name, patronymic Time Place
 Prof. Alexandra Evgenievna Sergeeva  Friday, 14.30-15.30  Kanatnaya, 112,
 Prof. Vladimir Kharitonovich Kirillov  Wednesday, 13.00 – 14.30  Kanatnaya, 112, V-301
 Prof. Sergey Nikiforovich Fedosov  Monday, 13.00 – 14.00  Kanatnaya, 112,
 Prof. Vasily Georgievich Zadorozhniy  Wednesday, 13.00 – 14.30  Kanatnaya, 112,
 Prof. Natalya Vladimirovna Lishchenko  Thursday, 14.30 – 15.30  Kanatnaya, 112,
 Prof. Vitaliy Borisovich Rogankov  Monday, 14.30  Dvoryanskaya, 1/3,
 Prof. Valery Timofeevich Shvets  Wednesday, 14.30-15.50;
Friday, 14.30-15.50
 Kanatnaya, 112, V-326;
Dvoryanskaya, 1/3, 319
 Assoc. Prof. Nina Vladimirovna Vashpanova  Tuesday, 14.20  Dvoryanskaya, 1/3, 315
 Assoc. Prof. Antonina Viktorovna Vityuk

 Tuesday, 14.30-16.00

 Kanatnaya, 112, V-301
 Assoc. Prof. Nadezhda Grigoryevna Konovenko  Thursday, 13.00-14.30  Kanatnaya, 112, V-301
 Assoc. Prof.Valery Genrikhovich Murakhovsky  Friday, 13.00-14.30  Kanatnaya, 112, А-306
 Assoc. Prof. Yuliia Stepanovna Fedchenko  Monday, 13.00-14.30  Kanatnaya, 112, V-301
 Assoc. Prof. Evgeni Vladimirovich Cherevko  Thursday,  13.00-14.30  Kanatnaya, 112, V-306
 Senior Lecturer Evgeny A. Osadchuk  Tuesday, 13.00-14.30  Kanatnaya, 112, V-306