Зал самостійної роботи

Самостійна робота студентів є складовою частиною навчальної роботи і має на меті закріплення та поглиблення отриманих знань і  вмінь, пошук і придбання нових знань,  а також виконання навчальних завдань, підготовку до занять, заліків та іспитів. Організується, забезпечується і контролюється даний вид діяльності студентів викладачами нашої кафедри всім необхідним навчально-методичним та довідковим матеріалом як друкованим, так і електронним, методичними рекомендаціями  з виконання самостійної роботи  в залі самостійної роботи аудиторія В-301.

Організація самостійної роботи студентів під керівництвом викладача згідно із графіком  є одним з найбільш ефективних напрямків у навчальному процесі, розвиває самостійну творчу діяльність, виключно сильно стимулюючу придбання і закріплення знань із вищої математики.

Графік роботи залу самостійної роботи 

Основні розділи курсу елементарної математики

№ заняття Тема заняття Час проведення та аудиторія Викладач
1. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), їх порівняння та дії з ними.
Пропорції.
20.09.2016,
5 пара,
В-200
Федченко Юлія Степанівна
2. Одночлени і многочлени; правила додавання, віднімання і множення одночленів та многочленів;. властивості степенів; формули скороченого множення;
розклад многочлена на множники; правила виконання дій з алгебраїчними дробами.
21.09.2016,
5 пара,
В-200
Нужна Наталія Володимирівна
3. Лінійні, квадратні рівняння та нерівності. Системи рівнянь.
Лінійні і квадратичні функції їх основні властивості та графіки
23.09.2016,
6 пара,
В-200
Вітюк Антоніна Вікторівна
4. Основні формули тригонометрії. Тригонометричні функції, їх основні властивості та графіки 26.09.2016,
5 пара,
В-200
 Худенко Надія Петрівна
5. Степеневі, показникові функції, їх основні властивості та графіки. Показникові рівняння.
Ірраціональні рівняння
27.09.2016,
5 пара,
В-200
Коновенко Надія Григорівна
6. Логарифми. Властивості.
Логарифмічні функції, їх основні властивості та графіки. Логарифмічні рівняння
30.09.2016,
5 пара,
В-200
 Осадчук Євген Олександрович

2  5  8